Leveringsvoorwaarden

  • Algemene voorwaarden – Clienten
  • Servicevoorwaarden – VOG

 

Servicevoorwaarden Voicebooking.com BV

Voicebooking biedt wereldwijd audiodiensten aan voor commerciële doeleinden in de breedst mogelijke zin van het woord. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen jou en Voicebooking (de “Overeenkomst”). Voicebooking biedt diverse audiodiensten aan die door onderaannemers (“Onderaannemers”) worden geleverd en volledig naar jouw wensen worden uitgevoerd. Voicebooking zal deze productie (“Productie”) zo snel mogelijk leveren.

Onder “Voicebooking” wordt verstaan Voicebooking.com B.V., met hoofdkantoor te Krijn Taconiskade 286, 1087 HW Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64486206.

 

Toepasselijkheid en wijzigingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle oertes en aanbiedingen van Voicebooking.com (“Voicebooking”, “wij”, “ons” of “onze”) en alle Overeenkomsten die tussen Voicebooking en jou (“jij”, “je”, “jou” en “jouw” “u” en “uw”) zijn gesloten voor de levering van diensten en/of producten door Voicebooking en andere rechtsbetrekkingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voicebooking behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zo nu en dan te wijzigen en zal jou daarvan op de hoogte brengen.

1.2 Alle oertes en aanbiedingen van Voicebooking zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De oertes en daarin genoemde termijnen kunnen te allen tijde door Voicebooking worden gewijzigd of herroepen. Oertes en daarin genoemde termijnen kunnen eveneens worden herroepen als onze werkzaamheden afwijken van hetgeen je aanvankelijk hebt vermeld en van hetgeen in de Overeenkomst is beschreven.

 

Prijzen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle oertes en aanbiedingen van Voicebooking.com (“Voicebooking”, “wij”, “ons” of “onze”) en alle Overeenkomsten die tussen Voicebooking en jou (“jij”, “je”, “jou” en “jouw” “u” en “uw”) zijn gesloten voor de levering van diensten en/of producten door Voicebooking en andere rechtsbetrekkingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voicebooking behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zo nu en dan te wijzigen en zal jou daarvan op de hoogte brengen.

2.2 Alle oertes en aanbiedingen van Voicebooking zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De oertes en daarin genoemde termijnen kunnen te allen tijde door Voicebooking worden gewijzigd of herroepen. Oertes en daarin genoemde termijnen kunnen eveneens worden herroepen als onze werkzaamheden afwijken van hetgeen je aanvankelijk hebt vermeld en van hetgeen in de Overeenkomst is beschreven.

 

Leverings- en uitvoeringstermijnen

3.1 De vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn geen uiterste termijnen, tenzij jij en Voicebooking uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering of uitvoering dien je ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons daarbij een termijn van 30 dagen te stellen om de prestatie alsnog te leveren. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden vastgesteld in de verwachting dat er geen onvoorziene omstandigheden zijn die Voicebooking verhinderen om de diensten of Producties te leveren of om de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen. Indien er sprake is van dergelijke onvoorziene omstandigheden dan hebben wij het recht om de leverings- of uitvoeringstermijnen aan te passen zonder dat wij daarvoor aansprakelijk of schadeplichtig jegens jou kunnen worden gesteld.

3.2 De vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen gaan pas in nadat Voicebooking de bestelling schriftelijk heeft bevestigd, al dan niet via elektronische communicatiemiddelen (zoals een e-mail of ander elektronisch bericht).

3.3 Voicebooking is te allen tijde gerechtigd om een Productie te weigeren. Eventuele betalingen die jij voor deze Producties hebt gedaan, worden gerestitueerd. Voicebooking en/of de Onderaannemers kunnen in dergelijke gevallen niet worden gehouden tot betaling van enige andere vergoeding.

 

Jouw verplichtingen

4.1 Jij bent verplicht om redelijke inspanningen te leveren opdat Voicebooking aan de slag kan om jouw bestelling te leveren. Je dient jouw volledige medewerking hieraan te verlenen. Dit houdt in (maar is niet beperkt tot) het verstrekken van alle relevante instructies en andere documentatie, zoals de desbetreende audiobestanden, correcte scripts, bijbehorende documentatie, audiogidsen en tone-of-voice in het online informatiesysteem van Voicebooking. Doe jij dit niet, dan ben je volledig aansprakelijk voor alle vertragingen en extra kosten.
Productie

5.1 Kleine afwijkingen in de Productie, zoals stemgeluiden, geluiden, opnameniveau, duur, teksten en scripts zijn toegestaan en zijn geen reden voor het afkeuren van een Productie. Dit geldt eveneens voor afwijkingen die alleen subjectief beoordeeld kunnen worden.

5.2 Indien een Productie opnieuw moet worden gemaakt of opnieuw moet worden opgenomen, garandeert Voicebooking niet dat deze overeenkomt met het origineel.

5.3 Voicebooking streeft ernaar om een kwalitatief hoogwaardige Productie te leveren.

5.4 Tenzij anders is overeengekomen, zal Voicebooking ruwe audio aan jou leveren. Dat wil zeggen: onbewerkte audiobestanden waarin ademhaling, klik- en ‘plop’-geluiden en andere achtergrondgeluiden hoorbaar zijn.

 

Gebruiksrecht

6.1 Jij krijgt alleen een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Productie te gebruiken voor het doel en de duur zoals in de Overeenkomst vermeld. Je mag de door Voicebooking geleverde Productie alleen gebruiken voor een ander productietype of voor een nieuw project/doeleinde indien wij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven en tegen betaling van een financiële vergoeding die (indien nodig) in overleg met Voicebooking wordt vastgesteld.

6.2 Voicebooking garandeert niet het volgende:
i. dat de Productie te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is;
ii. dat de Productie zonder fouten of vertragingen wordt verzonden;
iii. dat de Productie doeltreend is of dat het gebruik van de Productie tot bepaalde resultaten zal leiden;
iv. dat de Productie correct, up-to-date en compleet wordt geleverd.

6.3 Voicebooking garandeert niet dat de Productie geschikt is voor het huidige en/of beoogde gebruik.

6.4 Voicebooking is niet verantwoordelijk voor fouten in gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets, data- of telecommunicatiesystemen, waaronder internet, of voor het maken van reservekopieën van Producties.

6.5 Elk gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Productie dat buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en het in dit artikel bedoelde gebruiksrecht valt, betekent een contractbreuk en een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Voicebooking.

 

Wijzigingen in de Overeenkomst

7.1 Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst op jouw verzoek (inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de tekst, de opnamemethoden, stemkeuzes en tone-of-voice) komen voor jouw rekening.

7.2 Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat Voicebooking de overeengekomen levertijd aanpast.

7.3 Indien jij een opdracht annuleert, zullen de reeds door Voicebooking gemaakte kosten op jou worden verhaald.

 

Verzendkosten

8.1 De verzendwijzen worden door Voicebooking aangegeven. Mocht je een zending op een andere wijze willen ontvangen, bijvoorbeeld door snelle of expresslevering, dan komen de kosten die hieraan zijn verbonden voor jouw rekening.

 

Aanvaardingn

9.1 Jij bent verplicht de Producties direct na levering of uitvoering van de Productie grondig op gebreken te inspecteren. Indien er gebreken worden geconstateerd, dien jij ons onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Onder een gebrek wordt verstaan: de Productie voldoet duidelijk niet aan in de Overeenkomst overeengekomen specificaties.

9.2 Bij een gebrek als bedoeld in artikel 9.1 dien je ons binnen 30 dagen na levering van de Productie schriftelijk of langs elektronische weg te verzoeken deze te reproduceren (een heropname). De kosten van de heropname komen voor jouw rekening, tenzij Voicebooking van mening is dat de Productie niet aan de in de Overeenkomst overeengekomen specificaties voldoet. Dit geldt niet als je (geheel of gedeeltelijk) fysiek of virtueel aanwezig was toen de Productie werd geproduceerd door middel van een Creatieve controlesessie, of als de Productie plaatsvond op een door jou aangegeven locatie. In dat geval komen de kosten van de reproductie eveneens voor jouw rekening.

9.3 Indien conform artikel 9.2 blijkt dat de Productie gebreken vertoont, breng je ons schriftelijk daarvan op de hoogte onder vermelding van de gebreken. Nadat wij de Productie in originele staat hebben ontvangen, zal Voicebooking de gebreken binnen een redelijke termijn beoordelen. Indien nodig zullen wij de Productie aanpassen of vervangen en jou opnieuw ter aanvaarding aanbieden.

9.4 Indien jij gebreken niet binnen 30 dagen na de dag van levering of uitvoering van de Productie zoals vermeld in artikel 9.2 meldt, wordt deze geacht door jou te zijn aanvaard. Indien je gebruik maakt van de Productie geldt de datum waarop je dat doet als datum van aanvaarding, tenzij je de gebreken schriftelijk (waaronder langs elektronische weg) binnen voornoemde termijn aan ons hebt gemeld voordat u deze in gebruik neemt.

9.5 Wijzigingen die tot hogere kosten leiden, worden bij jou in rekening gebracht.

9.6 Bij geschillen dien je Voicebooking te allen tijde in de gelegenheid te stellen het geschil op te lossen voordat je schadevergoeding kunt vorderen of Voicebooking aansprakelijk kunt stellen, dan wel de opdracht kunt annuleren of de Overeenkomst kunt beëindigen.

 

Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang Voicebooking niet de volledige betaling uit hoofde van de Overeenkomst heeft ontvangen, blijft de Productie ons eigendom.

10.2 Voicebooking is gerechtigd de Producties terug te vorderen en in bezit te nemen indien jij jouw verplichtingen niet nakomt, jouw bedrijf staakt, surseance van betaling aanvraagt of krijgt, insolvent wordt verklaard of indien er beslag op de Producties wordt gelegd.

 

Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Voicebooking voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten van Voicebooking, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, inclusief een eventuele tekortkoming in de nakoming van een met jou overeengekomen garantieverplichting en/of verplichting tot vrijwaring, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door jou geleden directe schade.

11.2 De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Voicebooking ter zake van directe schade (dus ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de Overeenkomst) wordt beperkt tot maximaal de door jou betaalde factuurwaarde exclusief btw van het deel van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, tot een maximum van € 10.000. Onder aansprakelijkheid wordt mede verstaan de wettelijke aansprakelijkheid van haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden.

11.3 Directe schade is beperkt tot het volgende:
a. redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van Voicebooking aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de Overeenkomst door jou wordt ontbonden;
b. redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover het gaat om directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden; en
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover betrekking hebbend op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

11.4 Voicebooking is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 11.2, waaronder begrepen gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en andere soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of reputatie of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoedingen met een boetekarakter van welke aard dan ook, ongeacht of jij ons op de hoogte hebt gesteld van dergelijke potentiële schade, schade of verlies.

11.5 Voicebooking is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die door jou worden gemaakt buiten het toepassingsgebied van de Overeenkomst.

11.6 Jij bent volledig verantwoordelijk voor de juistheid van het aan te leveren materiaal. Voicebooking is niet aansprakelijk voor de onduidelijkheid of onvolledigheid van de door jou aangeleverde audiogidsen, video’s, gegevens en/of instructies in de ruimste zin van het woord.

11.7 Voicebooking is niet aansprakelijk voor schade aan jouw eigendommen. Voicebooking is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van documenten en informatie die ter uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten op de door Voicebooking geleverde inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en verwante rechten, alsmede rechten op knowhow voor de Producties en andere muziek, audio, geluidseecten, concepten, teksten en tekst- en stemvoorstellen berusten bij Voicebooking of haar licentiegevers. Je verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht zoals bedoeld in artikel 6.1.

12.2 Jij garandeert ons dat de uitvoering van de Productie en de Overeenkomst en het gebruik door Voicebooking van de door jou aangeleverde inhoud (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van opnames van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden, de op te nemen tekst of de audio of nabewerking van de door Voicebooking geleverde audio) geen inbreuk maakt op rechten van derden of intellectuele eigendomsrechten. Jij vrijwaart Voicebooking volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder van de Voice-Over, die stellen dat de Productie of het gebruik ervan inbreuk maakt op rechten van derden of intellectuele eigendomsrechten en eventuele andere rechten, of dat er sprake is van smaad, laster of nabootsing (van beroemdheden).

12.3 Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 6.1, 12.1 en 12.2 ben jij voor elke handeling een boete van € 5.000,- aan Voicebooking verschuldigd. Dit is onverminderd het recht van Voicebooking om volledige schadevergoeding te vorderen.

12.4 Je vrijwaart Voicebooking voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de vergoeding van de uitvoeringsrechten en/of mechanische reproductierechten met betrekking tot de muziekwerken en opnames van muziekwerken die je gebruikt of hebt gebruikt.

 

Betaling

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voicebooking behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Indien wij het bedrag niet kunnen innen of er sprake is van niet-aanvaarding van een Productie dan heeft dit geen invloed op jouw betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

13.2 Je bent verplicht om Voicebooking onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de door jou verstrekte of vermelde betalingsgegevens.

13.3 Je dient facturen binnen de op de factuur vermelde termijn te betalen. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, betaal je de verschuldigde bedragen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

13.4 Indien je de facturen niet binnen de in artikel 1.3 genoemde betalingstermijn hebt betaald, dan sturen wij jou een laatste herinnering. Hierna ben je automatisch in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In voorkomend geval is Voicebooking gerechtigd om:
a. de factuur te verhogen met de administratiekosten, aanmaningskosten en andere kosten die zijn ontstaan doordat je de betalingstermijn hebt overschreden;
b. de vordering ter incasso uit handen te geven. Behalve de hoofdsom, wettelijke handelsrente en administratie- en aanmaningskosten ben je uitdrukkelijk in aanvulling op alle eventueel in rechte vastgestelde kosten tevens alle buitengerechtelijke en eventuele proceskosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen ten minste 15% van de hoofdsom bedragen;
c. de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten;
d. de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat een gerechtelijke procedure nodig is, een en ander onverminderd de overige rechten van Voicebooking.

13.5 De betaling dient in euro’s per bankoverschrijving te worden gedaan op een daartoe door Voicebooking aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de werkzaamheden of de hoogte van de ingediende facturen, schorten jouw betalingsverplichting niet op.

 

Duur en beëindiging

14.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van de schriftelijke of elektronische bevestiging en eindigt van rechtswege na acceptatie van de Productie als bedoeld in artikel 9. Je kunt deze Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

14.2 Voicebooking en jij hebben beiden het recht om deze Overeenkomst zonder gerechtelijke procedure te beëindigen indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en dit niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling wordt verholpen. Jouw betalingsverplichtingen en alle overige verplichtingen tot medewerking worden altijd als materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst beschouwd.

14.3 Indien jij op het moment van beëindiging als bedoeld in artikel 14.2 reeds prestaties uit hoofde van de Overeenkomst heeft ontvangen, dan kunnen deze prestaties en de daarbij behorende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die voor de beëindiging door Voicebooking zijn gefactureerd en waarvan de werkzaamheden reeds correct zijn uitgevoerd of geleverd op grond van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd, zoals vermeld in dit artikel. Deze bedragen worden direct opeisbaar op het moment van beëindiging.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en Voicebooking worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 Artikel 1 – Definities1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Audio Dienst: een dienst die Voicebooking.com aanbiedt aan een Opdrachtgever middels haar Website;

IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede know how;

Opdrachtgever: de opdrachtgever van Voicebooking.com, zoals vermeld in de Overeenkomst, die Voicebooking.com de opdracht heeft gegeven een Audio Dienst te leveren ten behoeve van een Productie;

Opdrachtnemer: de opdrachtnemer die een Overeenkomst met Voicebooking.com heeft gesloten of zal sluiten, op grond waarvan zij de Audio Dienst zoals omschreven in de Overeenkomst zal leveren ten behoeve van een Productie;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Voicebooking.com en de Opdrachtnemer waarin opdracht wordt gegeven tot het leveren van een Audio Dienst. en waar deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel van uitmaken;

Productie: de in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever geproduceerde Audio Dienst waaraan de Opdrachtnemer zijn/haar medewerking verleent;

Voicebooking.com: Voicebooking.com B.V., gevestigd te (1087 HW) Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 286, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64486206;

Website: de website voicebooking.com en alle subpagina’s.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Voicebooking.com en op alle te sluiten of gesloten Overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen.

2.2. Voicebooking.com behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de Opdrachtnemer daarvan op de hoogte.

 

Artikel 3 – Aanbod, opdracht en beschikbaarheid

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Voicebooking.com zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voicebooking.com kan het aanbod te allen tijde wijzigen of intrekken. Voicebooking.com kan een aanbod nog onverwijld na een order herroepen.

3.2. De Opdrachtnemer is te allen tijde in de gelegenheid een Productie te weigeren zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

3.3. De Opdrachtnemer zal Voicebooking.com op eerste verzoek op de hoogte te houden van zijn/haar beschikbaarheid

 

Artikel 4 – Opdracht Opdrachtnemer

4.1. De Opdrachtnemer voert de door Voicebooking.com gegeven opdracht uit met de zorg van een goed opdrachtnemer/opdrachtneemster. De Opdrachtnemer zal zijn/haar werkzaamheden zelfstandig en persoonlijk verrichten op aanwijzing en instructies van Voicebooking.com en/of Opdrachtgever.

4.2. Indien een termijn is overeengekomen, moet deze termijn als een fatale termijn worden beschouwd. Wanneer de Opdrachtnemer een termijn overschrijdt, is de Opdrachtnemer automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Voicebooking.com is gerechtigd alle schade die zij lijdt als gevolg van het overschrijden van de fatale termijn te verhalen op de Opdrachtnemer.

4.3. De Overeenkomst tussen Voicebooking.com en Opdrachtnemer is een overeenkomst van opdracht zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Van enig dienstverband tussen Voicebooking.com en de Opdrachtnemer is uitdrukkelijk geen sprake. Voicebooking.com zal dan ook over de onder de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

4.4. Indien de belastingdienst, het UWV dan wel een soortgelijke (buitenlandse) autoriteit van mening is dat de Opdrachtnemer als werknemer voor de loonbelasting of de werknemersverzekeringen moet worden beschouwd en Voicebooking.com ter zake loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen moet betalen en/of afdragen, inclusief verhogingen, boetes, renten en kosten, zal de Opdrachtnemer Voicebooking.com ter zake volledig vrijwaren.

 

Artikel 5 – Productie

5.1. De Opdrachtnemer zal de Productie produceren met zijn/haar eigen materiaal of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie en/of wijze zoals aangegeven in de Overeenkomst.

5.2. De Opdrachtnemer zal de Productie opleveren op de in de Overeenkomst vastgelegde wijze, in overeenstemming met de voor de Opdrachtnemer kenbare specificaties zoals afgesproken tussen Voicebooking.com en de Opdrachtgever. Zonder voorafgaande toestemming van Voicebooking.com en/of de Opdrachtgever is het de Opdrachtnemer niet toegestaan af te wijken van de aangeleverde instructies van de Opdrachtgever.[FS1] [Ev2] Voor het overige, heeft de Opdrachtnemer de vrijheid om de Audio Dienst naar eigen invulling vorm te geven.

5.3. Wanneer Voicebooking.com en/of de Opdrachtgever constateert dat de Productie niet in overeenstemming is met de Overeenkomst kan Voicebooking.com ervoor kiezen – onverminderd eventuele andere rechten van Voicebooking.com – om:
a. de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) per direct te ontbinden;
b. de Opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden op kosten van Opdrachtnemer alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de Productie alsnog in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, waaronder het opnemen van een re-take en het doorvoeren van aanpassingen in de Productie;
c. voor rekening van de Opdrachtnemer zelf de Productie in overeenstemming met de Overeenkomst te (laten) brengen, met een maximum van tweemaal de vergoeding die de Opdrachtnemer zou ontvangen.

5.4. Tenzij anders overeengekomen) wordt de Productie beschouwd in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst, wanneer:
I. de Opdrachtgever de Productie in gebruik neemt;
II. een termijn van 30 dagen nadat de Opdrachtnemer de Productie heeft opgeleverd aan Voicebooking.com is verstreken;
III. Opdrachtgever bij het produceren van de Productie door de Opdrachtnemer (fysiek dan wel virtueel) aanwezig was en zijn/haar akkoord heeft gegeven; of
IV. de Opdrachtnemer de Productie heeft geproduceerd op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie en de Opdrachtgever zijn/haar akkoord heeft gegeven.

 

Artikel 6 – Verplichtingen Voicebooking.com

6.1. Voicebooking.com zal indien nodig bij aanvang van de opdracht, dan wel zo snel mogelijk, aan de Opdrachtnemer de instructies en het materiaal verschaffen dat de Opdrachtnemer nodig heeft voor het opnemen van de Productie. [FS3] [Ev4]

6.2. Voicebooking.com draagt er zorg voor dat zij haar verplichtingen als bemiddelaar voortvloeiend uit of verband houdende met Overeenkomst met redelijke zorgvuldigheid zal betrachten[FS5] [Ev6] . Dit betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

6.3. Voicebooking.com zal op de Website een profiel van de Opdrachtnemer publiceren. De Opdrachtnemer zal hiervoor een foto, biografie, geluidsfragmenten en zijn/haar beschikbaarheid voor opdrachten aanleveren aan Voicebooking.com.

6.4. Voicebooking.com spant zich naar beste kunnen in om de Website juist en volledig beschikbaar te stellen en te houden. Voicebooking.com is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei schadeplichtig of aansprakelijk te worden tegen de Opdrachtnemer de (inhoud van de) Website, waaronder het profiel van de Opdrachtnemer, aan te passen en/of (tijdelijk) niet-beschikbaar te maken.

 

Artikel 7 – Garanties

7.1. De Opdrachtnemer garandeert dat:
a. hij/zij in overeenstemming zal handelen met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving;
b. hij/zij bij de uitvoering van de opdracht alle zorgvuldigheid in acht zal nemen die Voicebooking.com van een professionele Opdrachtnemer mag verwachten en dat zijn/haar materiaal [FS7] [Ev8] en Productie technisch van uitstekende kwaliteit zijn;
c. hij/zij op geen enkele manier de belangen, reputatie en/of goede naam van Voicebooking.com en/of de Opdrachtgever zal schaden.

 

Artikel 8 – IE-rechten

8.1. Alle IE-rechten met betrekking tot de door Voicebooking.com en/of de Opdrachtgever verstrekte instructies, waaronder begrepen maar niet beperkt tot audio- en/of videobestanden, scripts, begeleidende documentatie en/of audioguides, berusten bij Voicebooking.com, de Opdrachtgever en/of diens licentiegever(s). Niets uit deze Algemene Voorwaarden strekt tot de overdracht van enig IE-recht aan de Opdrachtnemer.

8.2. Voor zover in de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer IE-rechten ontstaan (hierna: “Werk”), berusten deze IE-rechten uitsluitend bij Voicebooking.com en/of Opdrachtgever.

8.3. Voor zover enige IE-rechten met betrekking tot het Werk niet op grond van artikel 8.2 aan Voicebooking.com toekomen, verplicht de Opdrachtnemer zich om deze rechten op eerste verzoek van Voicebooking.com aan Voicebooking.com over te dragen, en voor zover mogelijk draagt de Opdrachtnemer deze rechten hierbij over aan Voicebooking.com, welke overdracht hierbij door Voicebooking.com wordt aanvaard.

8.4. Voor zover enige IE-rechten met betrekking tot het Werk niet vatbaar zijn voor overdracht van de Opdrachtnemer aan Voicebooking.com, verleent de Opdrachtnemer Voicebooking.com en/of Opdrachtgever hierbij het exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare en sublicentieerbare recht om deze IE-rechten in de breedst mogelijke zin te gebruiken, welk recht hierbij wordt aanvaard door Voicebooking.com en/of Opdrachtgever.

8.5. De Opdrachtnemer zal, zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst, op eerste verzoek van Voicebooking.com alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor het registeren van de IE-rechten met betrekking tot het Werk op naam van Voicebooking.com en/of Opdrachtgever bij elke bevoegde instantie in de wereld.

8.6. Ingeval de onder artikel 8.3 en 8.5 genoemde medewerking van de Opdrachtnemer niet mogelijk is, verleent de Opdrachtnemer hierbij aan Voicebooking.com een onherroepelijke volmacht om de Opdrachtnemer te vertegenwoordigen betreffende de in artikel 8.3 en 8.5 bedoelde overdracht en registratie van de IE-rechten.

8.7. Voor zover persoonlijkheidsrechten bij de Opdrachtnemer berusten, doet de Opdrachtnemer hierbij – voor zover wettelijk toelaatbaar – afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Opdrachtnemer zijn/haar persoonlijkheidsrechten niet uitoefenen, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het recht op naamsvermelding.

8.8. De Opdrachtnemer geeft Voicebooking.com zijn/haar uitdrukkelijke, onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming om de Productie te gebruiken voor het in de Overeenkomst afgesproken doel. Voicebooking.com is gerechtigd de Opdrachtgever toestemming te geven de Productie te gebruiken voor het in de Overeenkomst afgesproken doel, alsmede de Productie te gebruiken in alle online uitingen van Voicebooking.com.

8.9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voicebooking.com, is het de Opdrachtnemer niet toegestaan de Productie te gebruiken. Indien de Opdrachtnemer de in deze bepaling overeengekomen verplichtingen niet nakomt, verbeurt de Opdrachtnemer aan Voicebooking.com een direct opeisbare boete van EUR 5.000,= voor iedere overtreding alsmede EUR 1.000,= voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Voicebooking.com om volledige schadevergoeding van de Opdrachtnemer te vorderen.

 

Artikel 9 – Vergoeding
9.1. De Opdrachtnemer ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding van Voicebooking.com, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

9.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Eventuele overige heffingen, bank- en transportkosten komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

9.3. De Opdrachtnemer stemt ermee in dat Voicebooking.com de vergoeding zal betalen binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen[FS9] [Ev10] .

9.4. In geval van een wijziging van (wettelijke) voorschriften, overheidsmaatregelen, en/of kostprijsfactoren (zoals fluctuaties in wisselkoersen), welke wijzigingen zich hebben voorgedaan tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering van de werkzaamheden, heeft Voicebooking.com het recht om de overeengekomen prijzen te wijzigen en/of de kosten die het gevolg zijn van deze wijzigingen bij de Opdrachtnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. De werkzaamheden die de Opdrachtnemer in het kader van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst verricht zijn volledig voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Voicebooking.com is nooit aansprakelijk voor (het resultaat van) de werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

10.2. Voor zover dwingendrechtelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Voicebooking.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins beperkt tot de vergoeding van de geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat Voicebooking.com aan de Opdrachtnemer betaalt voor de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Voicebooking.com nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor Voicebooking.com een verzekering heeft afgesloten.

10.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de Opdrachtnemer zou moeten maken om de prestatie van Voicebooking.com aan deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Opdrachtnemer wordt ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

10.4. Om twijfel te vermijden: iedere aansprakelijkheid van Voicebooking.com voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winst- en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.

10.5. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Voicebooking.com of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bij Voicebooking.com meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Voicebooking.com vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7. De Opdrachtnemer vrijwaart Voicebooking.com voor alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolg van aanspraken van derden, wettelijke handelsrente, winstderving, incassokosten, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Voicebooking.com lijdt of maakt als gevolg van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, (ii) enig gebruik van de Productie en/of (iii) onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1. De Opdrachtnemer dient alle informatie die hij/zij van Voicebooking.com in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – audio- en/of videobestanden, scripts, begeleidende documentatie, audioguides, informatie over de Opdrachtgever en financiële en/of technologische informatie omtrent Voicebooking.com, strikt vertrouwelijk te behandelen. De Opdrachtnemer mag deze informatie niet openbaar maken, tenzij hij/zij daartoe wordt verplicht door de wet, een rechterlijke uitspraak of een bevoegde instantie. De Opdrachtnemer dient Voicebooking.com hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.2. Indien de Opdrachtnemer de in dit artikel overeengekomen verplichtingen niet nakomt, verbeurt de Opdrachtnemer aan Voicebooking.com een direct opeisbare boete van EUR 10.000,= voor iedere overtreding alsmede EUR 1.000,= voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Voicebooking.com om volledige schadevergoeding van de Opdrachtnemer te vorderen.

 

Artikel 12 – Concurrentie- en relatiebeding

12.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voicebooking.com, is het de Opdrachtnemer gedurende de duur van de Overeenkomst niet toegestaan op enigerlei wijze contact op te nemen met de Opdrachtgever buiten de door Voicebooking.com ingerichte kanalen om.

12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voicebooking.com is het de Opdrachtnemer niet toegestaan gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst:
a. een Opdrachtgever, direct of indirect, in het eigen belang of in het belang van derden te benaderen, teneinde hem/haar te bewegen de relatie met Voicebooking.com of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen al dan niet ten behoeve van een concurrent en/of teneinde om direct een opdracht bij Opdrachtgever te verrichten.

12.3. Indien de Opdrachtnemer de in dit artikel overeengekomen verplichtingen niet nakomt, verbeurt de Opdrachtnemer aan Voicebooking.com een direct opeisbare boete van EUR 5.000,= voor iedere overtreding alsmede EUR 1.000,= voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Voicebooking.com om volledige schadevergoeding van de Opdrachtnemer te vorderen.

 

Artikel 13 – Beëindiging

13.1. Onverminderd de verplichtingen in het kader van een Productie, is de Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

13.2. Onverminderd de verplichtingen in het kader van een Productie, is Voicebooking.com gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen op te zeggen, zonder dat daarvoor voor de Opdrachtnemer enig recht op schadevergoeding en/of (financiële) compensatie ontstaat.

13.3. Zowel Voicebooking.com als de Opdrachtnemer hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de volgende omstandigheden:
a. een partij heeft surséance van betaling aangevraagd of er is surséance van betaling verleend;
b. een partij heeft zijn/haar faillissement aangevraagd of is in staat van faillissement gesteld;
c. een partij heeft zijn/haar vrije beschikking over zijn/haar vermogen verloren.

 

Artikel 14 – Varia

14.1. Voicebooking.com en de Opdrachtnemer zijn onafhankelijke partijen die niet bevoegd zijn elkaar te vertegenwoordigen of namens elkaar overeenkomsten aan te gaan, garanties af te geven of toezeggingen te doen.

14.2. Voicebooking.com mag deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden, dan wel derden inschakelen om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst uit te voeren.

14.3. De Opdrachtnemer mag de rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

14.4. De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

14.5. Op deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.6. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Servicevoorwaarden Voicebooking.com BV

Voicebooking biedt overal ter wereld geautomatiseerde stemmen aan voor commerciële doeleinden in de breedst mogelijke zin (de “Voice-over”). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op het product van Voicebooking, de Voice Over Generator (de “Service”). Met de Service kun je elk type project aanmaken en diverse functies gebruiken zoals verschillende talen, stemtypes, spreeksnelheden en teksten. Je vult de tekst voor de Voice-over (de “Content”) in en past hier verschillende functies op toe, waarna de Service hier een Voice-over van maakt.

“Voicebooking” betekent Voicebooking.com B.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Krijn Taconiskade 286, 1087 HW Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nummer 64486206 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid en wijzigingen

1.1 Deze Servicevoorwaarden vertegenwoordigen een overeenkomst tussen Voicebooking.com B.V. (“Voicebooking “, “wij”, “ons” of “onze”) en jou (“jij”, “je”, “jou” en “jouw”) wanneer je de Service en functies van Voicebooking zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden gebruikt. Door je in te schrijven voor de Diensten ga je een overeenkomst aan met Voicebooking en aanvaard je deze voorwaarden wanneer je Voicebooking voor het eerst gebruikt en een gebruikersaccount aanmaakt.

1.2 Deze Servicevoorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke offertes, voorwaarden, communicatie, overeenkomsten en afspraken tussen jou en Voicebooking.

1.3 Voicebooking behoudt zich het recht voor de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Door de Service te blijven gebruiken, aanvaard je eventuele wijzigingen van de Servicevoorwaarden. Wanneer wij een aanzienlijke wijziging willen doorvoeren in de Service waarvoor je al betaald hebt, dan word je hierover geïnformeerd wanneer je onze Dienst gebruikt. Je hebt dan de mogelijkheid om je inschrijving te annuleren voordat de wijziging van kracht wordt. Wij bepalen uitsluitend zelf wat een aanzienlijke wijziging is. We zullen de ‘versiedatum’ bovenaan de Servicevoorwaarden bijwerken wanneer we de Servicevoorwaarden wijzigen.

 

Artikel 2 – Account en registratie

2.1 Om onze Service te gebruiken, moet je een account aanmaken en ons jouw gegevens aanleveren, zoals je volledige naam, e-mailadres, eventuele bedrijfsnaam en een wachtwoord. Als je een account aanmaakt bij Voicebooking garandeer je dat je ouder dan 18 jaar bent en dat de gegevens die jij verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel zijn.

2.2 Als je jonger dan 18 bent, heb je toestemming nodig van jouw wettelijk vertegenwoordiger om een account bij Voicebooking aan te maken. Door deze Servicevoorwaarden te aanvaarden, garandeer je dat jouw wettelijk vertegenwoordiger jou hiervoor toestemming heeft gegeven.

2.3 Je stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die met jouw account en/of wachtwoord worden uitgevoerd. Jij moet ons onmiddellijk informeren als jij je bewust wordt van een veiligheidsinbreuk op of ongeoorloofd gebruik van jouw account.

2.4 Je zult altijd juiste gegevens verstrekken en jouw eigen en juiste identiteit gebruiken. Elk gebruik van gegevens die niet van jou zijn of die je om andere redenen niet mag gebruiken, of het gebruik van de Service op een manier waarvoor die niet bedoeld is, wordt beschouwd als misbruik. Alle gegevens met betrekking tot misbruik of verondersteld misbruik kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor de beoordeling van toekomstige risico’s en voor bescherming van de betrokken partijen.

 

Artikel 3 – Voice Over Generator

3.1 De Service staat jou toe Content te uploaden. Met de verschillende functies, zoals taal, type stem, snelheid en tekst, is het mogelijk de Voice-over van jouw keuze te creëren.

3.2 Voicebooking biedt de mogelijkheid Content tot een maximale totaalhoeveelheid te uploaden.

3.3 Voicebooking kan de Service van tijd tot tijd wijzigen, beëindigen of uitbreiden en behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht de toegang tot functies of functionaliteiten van de Service te beperken of deze te verwijderen.

 

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden en abonnement

4.1 De Service wordt naar keuze geleverd op basis van een maand- of jaarabonnement. Het abonnementsgeld en eventuele andere kosten die uit jouw gebruik van de Service voortvloeien, worden maandelijks of jaarlijks via automatische incasso betaald.

4.2 Voicebooking behoudt zich het recht voor de kosten voor de Service op elk moment aan te passen.

4.3 Als je een betaald abonnement op de Service afsluit, zal de abonnementsperiode ingaan zodra het verschuldigde abonnementsgeld volledig is betaald.

4.4 Je kunt de betaalwijze wijzigen in de accountinstellingen van de Service.

4.5 Voicebooking behoudt zich het recht voor de Service op te schorten of te annuleren als de betaling niet volledig ontvangen wordt. Dit kan het geval zijn wanneer er onvoldoende saldo op jouw rekening staat, jouw creditcard verlopen is, jouw betaalgegevens gewijzigd zijn of anderszins.

4.6 De abonnementsperiode wordt automatisch verlengd voor de gekozen abonnementstermijn als jij jouw abonnement niet ten minste voor de laatste dag van jouw abonnement heeft stopgezet.

4.7 Als jij jouw abonnement stopzet, zul je tot het einde van de betaalde abonnementsperiode toegang hebben tot de Service. Je hebt geen recht op terugbetaling van (een deel van) het abonnementsgeld, tenzij plaatselijk dwingend consumentenrecht ons daartoe verplicht.

4.8 Na annulering of wanneer jouw betaling niet of deels ontvangen werd, zal jouw account na afloop van jouw abonnementsperiode gedeactiveerd worden. Je hebt dan geen toegang meer tot jouw persoonlijke gegevens en de Content die je tijdens het gebruik van de Service heeft opgeslagen. Je kunt jouw account binnen vier weken na deactivering opnieuw activeren in jouw accountinstellingen. Jouw abonnement wordt dan verlengd vanaf de dag waarop jij jouw account opnieuw activeerde.

4.9 Wanneer jij jouw abonnement niet opnieuw activeert binnen de termijn zoals beschreven in artikel 4.8, dan zullen de Content die bij het gebruik van de Service werd opgeslagen en al jouw gegevens automatisch en permanent verwijderd worden.

 

Artikel 5 – Gebruik van de Service

5.1 Voicebooking zal geen eigenaarschap opeisen over de Content die jij uploadt.

5.2 Door onze Service te gebruiken verklaar je dat jij met betrekking tot de Content over alle vereiste toestemming beschikt, waaronder van de houders van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, om de Content te gebruiken en te delen. Je geeft Voicebooking het recht om de Content op te slaan en te verspreiden in het kader van de levering van de Service aan jou.

5.3 Jij bent volledig en zelf verantwoordelijk voor de Content die je voor de Service gebruikt. Soms zullen wij de Content beoordelen om te bepalen of deze verboden is of ons beleid of de Servicevoorwaarden schendt, en we kunnen Content verwijderen of weigeren weer te geven. In overeenstemming met toepasselijke wetgeving, voorschriften en beleidslijnen kan jouw toegang tot de Service beperkt of gefilterd worden.

 

Artikel 6 – Beperkingen en schending

6.1 Voicebooking heeft het recht om door jou geüploade of gedeelde Content te verwijderen als dit wettelijk vereist is of als wij van mening zijn dat deze beledigend, ongepast of onwettig is, de rechten van anderen schendt, of anderszins laakbaar is of in strijd is met onze Servicevoorwaarden. Je bent aansprakelijk voor alle Content die jij uploadt.

6.2 Je stemt ermee in de Service niet voor de volgende doeleinden te gebruiken, en derde partijen niet toe te staan de Service voor de volgende doeleinden te laten gebruiken:
i. om de wettelijke rechten van anderen te schenden of dit aan te moedigen;
ii. om illegale activiteiten uit te voeren, te bevorderen, te faciliteren of aan te moedigen;
iii. voor doeleinden die onwettig, invasief, overtredend, lasterlijk of frauduleus zijn (denk hierbij onder meer aan phishing, het opzetten van een piramidespel of een mirror van een website aanmaken);
iv. om onderdelen van de Service uit te schakelen, te hinderen of te ontwijken;
v. om het gebruik van de Service of van apparatuur om de Service te leveren door klanten of andere bevoegde gebruikers te hinderen;
vi. om grote hoeveelheden ongewenste e-mails, reclame, advertenties of andere verzoeken aan te maken, te verspreiden, te publiceren of te faciliteren.

 

Artikel 7 – Beëindiging

7.1 Je kunt het gebruik van onze Service op elk moment en zonder kennisgeving stopzetten.

7.2 Voicebooking kan naar eigen goeddunken jouw account voor de Service om welke reden dan ook beëindigen of opschorten en jouw toegang tot de Service direct weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Dit gebeurt onder meer in geval van schending van de bepalingen uit de Servicevoorwaarden en in geval van onjuiste, onvolledige of verouderde accountgegevens.

7.3 Alle bepalingen van de Servicevoorwaarden die door hun aard na beëindiging van toepassing blijven, zullen na beëindiging van toepassing blijven. Hieronder vallen onder meer de bepalingen rond intellectuele eigendomsrechten, garanties, disclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

 

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 De Content die jij deelt door onze Service te gebruiken, wordt vertrouwelijk behandeld. Andere gebruikers van de Service hebben geen toegang tot de Content die je aanlevert en/of uploadt voor het gebruik van de Service.

8.2 Voicebooking zal de Content die jij voor de Service gebruikt, niet inzien, tenzij dit noodzakelijk is en conform ons privacybeleid en/of deze Servicevoorwaarden gebeurt.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud en het ontwerp van) de website van Voicebooking en de Service, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patentrechten, naburige rechten, prestatiebeschermingsrechten, database-rechten, informatie- en/of commerciële producten, kennis, gegevensbestanden of andere (voorbereidende) materialen die in het kader van de Service gebruikt worden, berusten bij Voicebooking of diens licentiegevers.

9.2 Als je Content naar de Service uploadt, importeert of deelt, geef je Voicebooking een royalty-vrij recht om de Content te gebruiken en weer te geven om de Service te kunnen verlenen.

9.3 Het is niet toegestaan om:
(a) een van de Service afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen of te maken;
(b) de broncode van de Service in zijn geheel of gedeeltelijk te ‘reverse-engineeren’, decompileren, vertalen, demonteren, of deze anderszins proberen op te halen (behalve wanneer deze beperkingen door toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk verboden zijn);
(c) de Service te verkopen, door te verkopen, in sublicentie te geven, over te dragen of te distribueren.

9.4 Je zult de goede naam en reputatie van Voicebooking altijd respecteren en waarborgen en ervoor zorgen dat het gebruik van de websites van Voicebooking en de Service op geen enkele manier de rechten en/of de goede naam en reputatie van Voicebooking en diens licentiegevers schaadt.

9.5 Je kunt publiekelijk bekendmaken dat je een klant van Voicebooking bent en onze merktekens weergeven. Wij mogen jouw naam en merktekens voor online en offline promotie van de Service gebruiken.

 

Artikel 10 – Privacy

10.1 Op het gebruik van persoonlijk gegevens en cookies met betrekking tot de Service is ons privacybeleid van toepassing. Je vindt dit hier.

 

Artikel 11 – Disclaimer

11.1 Het gebruik van de Service komt volledig voor jouw eigen risico. De Service wordt “as is” en op basis van beschikbaarheid geleverd. De Service wordt geleverd zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook. Hieronder vallen onder meer impliciete garanties over verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestaties.

11.2 Noch wij, noch onze filialen, dochterondernemingen, en onze en/of hun licentiegevers garanderen dat
de Service op een bepaald moment of op een bepaalde locatie ononderbroken zal worden geleverd, en veilig of beschikbaar zal zijn;
fouten of defecten gecorrigeerd zullen worden;
de Service vrij van virussen of andere schadelijke elementen zal zijn; of
de resultaten van het gebruik van de Service aan jouw eisen zullen voldoen.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid, schadeloosstelling en garantie

12.1 Voicebooking is niet aansprakelijk voor vorderingen met betrekking tot de Content of jouw toegang tot de Service. Wij, onze directieleden, werknemers, partners, agenten, leveranciers of dochterondernemingen zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoedingen, waaronder verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële schade, die voortvloeit uit
jouw toegang tot of gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service;
gedragingen of content van een derde partij binnen de Service;
content die verkregen wordt van de Service; en
ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw overdrachten of Content, op basis van garanties, contracten, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere juridische grondslag, en ongeacht of wij geïnformeerd werden over de mogelijkheid op het ontstaan van deze schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een hierin beschreven rechtsmiddel niet aan zijn essentiële doel voldoet.

12.2 Voor zover wettelijk toegestaan is de totale aansprakelijkheid van Voicebooking en diens leveranciers voor vorderingen in het kader van deze Servicevoorwaarden, waaronder die voor impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat je ons voor het gebruik van de Service betaalde.

12.3 Je stemt ermee in om ons, onze licentiehouder en -gevers, en hun medewerkers, onderaannemers, agenten, managers en directieleden, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten (ook met betrekking tot de beschuldigingen van derde partijen) of schulden, en kosten (waaronder advocaatkosten), die het gevolg zijn van of voortvloeien uit
jouw misbruik of gebruik van en toegang tot de Service, door jou of een andere persoon die jouw account en wachtwoord gebruikt;
een inbreuk op deze Servicevoorwaarden; of
Content die gepubliceerd wordt op en/of geüpload wordt naar de Service.

12.4 Je verklaart en garandeert dat:
de Content van jou is en/of dat jij het recht hebt de Content te gebruiken en dat je ons de rechten verleent zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden; en
dat de publicatie van jouw Content op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractuele rechten of andere rechten van personen of entiteiten. Wij behouden ons het recht voor, maar we zijn niet verplicht, om alle Content die jij aanlevert te bekijken en te bewerken.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Als een deel van deze Servicebepalingen ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar is, dan blijven de overige Servicebepalingen van kracht. In dergelijke gevallen zal Voicebooking de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en), voorwaarde(n) of voorziening(en) vervangen door (een) bepaling(en), voorwaarde(n) of voorziening(en) die bindend zijn, maar die zo min mogelijk afwijken van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en), voorwaarde(n) of voorziening(en), ook met betrekking tot het doel en de reikwijdte van deze Servicevoorwaarden.

13.2 Al onze rechten en plichten in het kader van onze Servicevoorwaarden kunnen door ons vrijelijk worden opgelegd of toegewezen aan onze dochterondernemingen of in verband met een fusie, overname, herstructurering, of verkoop van activa, of vanwege wettelijke of andere verplichtingen, en wij mogen jouw gegevens overdragen aan onze dochterondernemingen, rechtsopvolgers of nieuwe eigenaar. In het geval van een dergelijke overdracht zullen deze Servicevoorwaarden blijven gelden voor jouw relatie met de betreffende derde partij.

13.3 Je zult geen rechten of plichten in het kader van deze Servicevoorwaarden aan iemand anders overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13.4 Als wij nalaten een van onze Voorwaarden uit te voeren, mag dat niet beschouwd worden als afstand van die Voorwaarde.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op deze Servicevoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, tenzij wettelijk anders bepaald.

 

Artikel 15 – Contact

15.1 Mocht je vragen hebben, raadpleeg dan hier onze FAQ of neem contact op met
[email protected].

 

Privacybeleid

Persoonsgegevens
Bij Voicebooking.com vinden wij het belangrijk dat uw sitebezoek zo aangenaam en veilig mogelijk is. Tijdens uw bezoek op Voicebooking.com zoals het aanmaken van een account of een project, kunnen wij persoonlijke informatie over u inwinnen, oa. via cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Wij maken gebruik van zogenaamde “first-party cookies” en “third-party cookies” voor systeemgerelateerde, statistische en reclamedoeleinden.

Waarom gebruiken wij cookies?
Sommige cookies zijn essentieel voor het correcte functioneren van de website. Cookies volgen uw activiteiten op een website en maken uw winkelervaring gemakkelijker door bijv. herkenning van uw apparatuur en het onthouden van uw voorkeuren en instellingen.  Cookies worden ook gebruikt voor het verzamelen van gegevens, zoals duur van de sessie, aantal bezochte pagina’s, afgesloten transacties of demografische data zoals afkomst, gender en leeftijd. Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden en stelt ons in staat om de beste winkelervaring voor u te creëren. Onze cookies verzamelen geen informatie die gebruikt kan worden voor het volgen of het identificeren van personen.

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen alleen informatie die u aan ons levert, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account, het opgeven voor onze nieuwsbrief of het afsluiten van een transactie. Deze informatie kan bestaan uit zaken als uw naam, adres, contactgegevens, enzovoort. Cookies kunnen tevens informatie over de sessie opslaan, zoals het aantal bezochte pagina’s, sessieduur, transacties en demografische gegevens, zoals afkomst, gender en leeftijd.

Third-parties
De informatie die wij verzamelen kunnen worden gedeeld met onze partners voor analytische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgespeeld, verhandeld of gepubliceerd buiten onze organisatie en vertrouwde partners.

Openbaarmaking van uw informatie
U heeft het recht om toegang te vragen tot uw gegevens en, in het geval van foutieve informatie, verzoeken om wijziging of verwijdering. U kunt reeds opgeslagen cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen voor deze tekstbestandjes in uw browser te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van opt-out programma’s als “NAI’s Consumer opt-out” of “Google Analytics opt-out browser add-on” om te voorkomen dat de cookies worden gebruikt. Houd er rekening mee dat deze instellingen invloed kunnen hebben op het functioneren van onze website.

Updates
Ons privacybeleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Alle updates zijn te vinden op deze pagina.

De tekst is voor het laatst bijgewerkt op 6 januari 2023.