Leveringsvoorwaarden

 • Algemene voorwaarden
 • Servicevoorwaarden Voice Over Generator

 

Artikel 1 – Identiteit van Voicebooking.com B.V.

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de B.V. Voicebooking.com, gevestigd aan de Krijn Taconiskade 286, 1087 HW, te Amsterdam.

Telefoonnummer: 020-7747323

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:30 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 64486206

BTW-identificatienummer: NL855686315B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De bepalingen van deze leveringsvoorwaarden van Voicebooking.com B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Voicebooking.com B.V. en alle tussen Voicebooking.com B.V. en een opdrachtgever gesloten overeenkomsten terzake van levering van diensten en/of producten door Voicebooking.com B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

Offertes en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Voicebooking.com B.V. voor de opgaaf het volledige op te nemen script, de vertaalde tekst of de te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen, of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen ook worden herroepen indien werkzaamheden van Voicebooking.com B.V. afwijken van hetgeen door opdrachtgever initieel is aangegeven.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voicebooking.com B.V. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever zijn aanvaarding intrekken.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Voicebooking.com B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Voicebooking.com B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Voicebooking.com B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Voicebooking.com B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Voicebooking.com B.V. gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Voicebooking.com B.V.

Artikel 5 -Tarieven.

5.1 Voor producties t/m 10 minuten voor webvideo/bedrijfsfilm, E-learnings, voice-mails en tevens voor regionale en landelijke radio en TV commercials hanteert Voicebooking.com B.V. standaard prijzen tenzij anders is aangegeven. De opdrachtgever is zich er te allen tijde van bewust dat Voicebooking.com B.V. hierin afhankelijk is van haar voice-overs. Voicebooking.com B.V. probeert naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid de scherpste prijs te onderhandelen. Echter, de prijsopgave van de voice-over is te allen tijde leidend.

5.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

5.3 Prijzen zijn gebaseerd voor opnames in de geluidsstudio van de voice-over zelf, tenzij anders aangegeven. Bij opname op locatie door een voice-over gelden andere prijzen.

5.4 De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script en per productietype. In het geval er meerdere scripts ingesproken dienen te worden voor 1 project door dezelfde voice-over behoudt Voicebooking.com B.V. zich het recht om een prijsopgave op te vragen bij de desbetreffende voice-over.

Artikel 6 -Levering- c.q. opleveringstermijnen

6.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Voicebooking.com B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Voicebooking.com B.V. zijn om de producties te leveren of werkzaamheden ter hand te nemen. Voicebooking.com B.V. hanteert bij het inspreken van producties tot en met 10 minuten een levertingstijd van 1 werkdag.

6.2 Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producties voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

6.3 Opgegeven (op)leveringstermijnen gaan pas lopen nadat gebleken is dat de aangewezen voice-over beschikbaar is en dit aan opdrachtgever is bevestigd.

6.4 Een stemacteur is te allen tijde in de gelegenheid een productie te weigeren zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en adequate uitvoering van levering een opdracht door Voicebooking.com B.V. mogelijk te maken en daaraan zijn volledige medewerking verlenen, inclusief het direct bij aanvang van de opdracht of bij eerste mogelijkheid verstrekken van alle relevante instructies en het aanleveren van alle benodigde en/of relevante audio-bestanden, correcte scripts, begeleidende documentatie, audio-guides en tone-of-voice in het online briefingssysteem van Voicebooking.com B.V. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle vertraging en meerkosten, indien hij hierin geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft.

Artikel 8 -Afwerking

8.1 Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring.

8.2 Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

8.3 In geval van een re-take, op zowel tone-of-voice als een scriptaanpassing, kan de audio anders klinken dan het origineel. Er wordt bij re-takes op de tone-of-voice door Voicebooking.com B.V. en de stem gestreefd om dezelfde kwaliteit audio te leveren als de originele audio. Voicebooking.com B.V. kan niet de volledige garantie geven dat de audio exact hetzelfde zal klinken als de originele audio.

Artikel 9 – Geleverde productie

9.1 De geleverde audio wordt ingesproken in de geluidsstudio van de desbetreffende voice-over. Voicebooking.com B.V. is gehouden kwaliteit van de audio te leveren naar beste weten.

9.2 De opdrachtgever heeft 30 dagen de tijd na oplevering van de productie om een gratis re-take op de gebriefde tone-of-voice aan te vragen bij Voicebooking.com B.V. Voicebooking.com B.V. dient hierover schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te worden gebracht bij het niet voldoen aan de gebriefde tone-of-voice in de productie. Na het verstrijken van de 30 dagen wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever en/of behoudt Voicebooking.com B.V. zich het recht om hierna een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een re-take op een tone-of-voice. Na 3 maanden behoudt Voicebooking.com B.V. zich het recht om de re-take te beschouwen als een nieuw project, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.

9.3 Wanneer bij een opnamesessie in de geluidsstudio van de voice-over de klant virtueel aanwezig was door middel van een Creative Control sessie, vervalt de gratis re-take op de tone-of-voice. De gratis re-take op de tone-of-voice vervalt ook wanneer de voice-over op locatie inspreekt en niet in zijn of haar eigen geluidsstudio.

9.4 Wijzigingen op de gebriefde tone-of-voice, die hogere kosten kunnen veroorzaken, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Dit is ook het geval als er een auditie of casting vanuit Voicebooking.com B.V. heeft plaatsgevonden.

9.5 Voicebooking.com B.V. levert, tenzij anders overeengekomen, ruwe audio aan de opdrachtgever. Dit wil zeggen, onbewerkte audio van de voice-over, waar je ademhalingen, klikjes, plopjes etc. kunt horen.

9.6 Voice-overs met een duur korter dan dan 10 minuten worden geleverd binnen 24 uur. Voicebooking.com B.V. levert edit- en afmix producties in nader overleg met de opdrachtgever.

Artikel 10 – Wijziging van de opdracht

10.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van opnamen of stemkeuzes, tone-of-voices.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Opdrachtgever is ervan bewust dat een nieuwe opnamesessie hogere kosten met zich meebrengt als er sprake is van een wijziging van de opdracht. Een opname op locatie zal hogere kosten met zich meebrengen dan een opname in de geluidsstudio van de voice-over.

10.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Voicebooking.com B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Voicebooking.com B.V. wordt overschreden.

10.4 Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever kunnen gemaakte kosten door Voicebooking.com B.V. worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 11 – Kosten verzending

De verzending geschiedt op de door Voicebooking.com B.V. aangegeven wijze. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 – Reclameren

12.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Voicebooking.com B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

12.2 Indien de opdrachtgever Voicebooking.com B.V. niet binnen 30 werkdagen, na de dag van de levering c.q. oplevering wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

12.3 Voicebooking.com B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

12.4Voicebooking.com B.V. moet bij geschillen te allen tijde in de gelegenheid gesteld worden het geschil op te lossen voordat er sprake is van een schadestelling of annulering.

12.5 Indien de reclamatie naar het oordeel van Voicebooking.com B.V. gegrond is, zal Voicebooking.com B.V. hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud.

13.1 Zolang Voicebooking.com B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producties, eigendom van Voicebooking.com B.V.

13.2 Voicebooking.com B.V. heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of er beslag op de producties wordt gelegd.

13.3 Alle daden van beschikking met betrekking totde verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Voicebooking.com B.V. is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aantoonbaar aan Voicebooking.com B.V. toerekenbaar is.

14.2 Voicebooking.com B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten welke door opdrachtgever buiten de overeenkomst worden gemaakt, waaronder het inhuren van een extra editor.

14.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheidvan het aan te leveren materiaal. Voicebooking.com B.V. is niet aansprakelijk voor dubbelzinnigheid en onvolledigheid van de ter beschikking gesteldeaudio-guides, video’s, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de uitvoering van de opdracht van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Voicebooking.com B.V. tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

14.4 De beoordeling van de vraag of het gebruik van de in te spreken tekst of de door Voicebooking.com B.V. geleverde audio of nabewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Voicebooking.com B.V. tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

14.5 Voicebooking.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van deelnemers of opdrachtgever. Tevens is Voicebooking.com B.V. niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten en informatie.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Op alle door Voicebooking.com B.V. verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen enz. behoudt Voicebooking.com B.V. zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met Voicebooking.com B.V. zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

15.2 De opdrachtgever kan het door Voicebooking.com B.V. geleverde product slechts voor een ander productietype of voor een nieuw project gebruiken door voldoening van een financiële compensatie , welke in overleg met Voicebooking.com B.V. vastgesteld dient te worden.

15.3 Indien de opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2, en 4 van dit artikel handelt, is hij aan Voicebooking.com B.V. een boete van EUR 5.000,00 verschuldigd voor iedere handeling, onverminderd het recht van Voicebooking.com B.V. aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

15.4 Indien de opdrachtgever wenst, dat Voicebooking.com B.V. bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerkenof andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde(auteurs)rechten beschikt.

15.5 Opdrachtgever vrijwaart Voicebooking.com B.V. van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte muziekwerken en opnames van muziekwerken.

15.6 Voorts vrijwaart opdrachtgever Voicebooking.com B.V. van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door Voicebooking.com B.V. van de haar ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal aan Voicebooking.com B.V. alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Voicebooking.com B.V. voortvloeien uit deze vorderingen.

Artikel 16 – Betaling

16.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen vooraf te wordem voldaan. – Voicebooking.com B.V. behoudt zich het recht voor een productie/briefing pas in gang te zetten na ontvangst van betaling of wanneer de opdrachtgever een bewijs van betaling kan tonen.

16.2 De opdrachtgever heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voicebooking.com B.V. te melden.

16.3 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Voicebooking.com B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

16.4 Mocht(in het uitzonderlijke geval) achterafbetaling schriftelijk zijn overeengekomen dan geschiedt betaling door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op een door Voicebooking.com B.V. aan te wijzen of aangewezen bankrekening. Bezwaren over de werkzaamheden of tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

16.5 Bij overschrijding van de onder 16.4 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Voicebooking.com B.V. ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Voicebooking.com B.V. de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Voicebooking.com B.V. gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

Artikel 17 – Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgevers en Voicebooking.com B.V. worden aanhangig gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Privacybeleid

Persoonsgegevens
Bij Voicebooking.com vinden wij het belangrijk dat uw sitebezoek zo aangenaam en veilig mogelijk is. Tijdens uw bezoek op Voicebooking.com zoals het aanmaken van een account of een project, kunnen wij persoonlijke informatie over u inwinnen, oa. via cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Wij maken gebruik van zogenaamde “first-party cookies” en “third-party cookies” voor systeemgerelateerde, statistische en reclamedoeleinden.

Waarom gebruiken wij cookies?
Sommige cookies zijn essentieel voor het correcte functioneren van de website. Cookies volgen uw activiteiten op een website en maken uw winkelervaring gemakkelijker door bijv. herkenning van uw apparatuur en het onthouden van uw voorkeuren en instellingen.  Cookies worden ook gebruikt voor het verzamelen van gegevens, zoals duur van de sessie, aantal bezochte pagina’s, afgesloten transacties of demografische data zoals afkomst, gender en leeftijd. Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden en stelt ons in staat om de beste winkelervaring voor u te creëren. Onze cookies verzamelen geen informatie die gebruikt kan worden voor het volgen of het identificeren van personen.

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen alleen informatie die u aan ons levert, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account, het opgeven voor onze nieuwsbrief of het afsluiten van een transactie. Deze informatie kan bestaan uit zaken als uw naam, adres, contactgegevens, enzovoort. Cookies kunnen tevens informatie over de sessie opslaan, zoals het aantal bezochte pagina’s, sessieduur, transacties en demografische gegevens, zoals afkomst, gender en leeftijd.

Third-parties
De informatie die wij verzamelen kunnen worden gedeeld met onze partners voor analytische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgespeeld, verhandeld of gepubliceerd buiten onze organisatie en vertrouwde partners.

Openbaarmaking van uw informatie
U heeft het recht om toegang te vragen tot uw gegevens en, in het geval van foutieve informatie, verzoeken om wijziging of verwijdering. U kunt reeds opgeslagen cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen voor deze tekstbestandjes in uw browser te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van opt-out programma’s als “NAI’s Consumer opt-out” of “Google Analytics opt-out browser add-on” om te voorkomen dat de cookies worden gebruikt. Houd er rekening mee dat deze instellingen invloed kunnen hebben op het functioneren van onze website.

Updates
Ons privacybeleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Alle updates zijn te vinden op deze pagina.

De tekst is voor het laatst bijgewerkt op 9 maart 2016.

 

 

Servicevoorwaarden Voicebooking.com BV

 Voicebooking biedt overal ter wereld geautomatiseerde stemmen aan voor commerciële doeleinden in de breedst mogelijke zin (de “Voice-over”). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op het product van Voicebooking, de Voice Over Generator (de “Service”). Met de Service kun je elk type project aanmaken en diverse functies gebruiken zoals verschillende talen, stemtypes, spreeksnelheden en teksten. Je vult de tekst voor de Voice-over (de “Content”) in en past hier verschillende functies op toe, waarna de Service hier een Voice-over van maakt.

“Voicebooking” betekent Voicebooking.com B.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Krijn Taconiskade 286, 1087 HW Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nummer 64486206 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. 

1. Toepasselijkheid en wijzigingen

1.1   Deze Servicevoorwaarden vertegenwoordigen een overeenkomst tussen Voicebooking.com B.V. (“Voicebooking “, “wij”, “ons” of “onze”) en jou (“jij”, “je”, “jou” en “jouw”) wanneer je de Service en functies van Voicebooking zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden gebruikt. Door je in te schrijven voor de Diensten ga je een overeenkomst aan met Voicebooking en aanvaard je deze voorwaarden wanneer je Voicebooking voor het eerst gebruikt en een gebruikersaccount aanmaakt.

1.2       Deze Servicevoorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke offertes, voorwaarden, communicatie, overeenkomsten en afspraken tussen jou en Voicebooking.

1.3       Voicebooking behoudt zicht het recht voor de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Door de Service te blijven gebruiken, aanvaard je eventuele wijzigingen van de Servicevoorwaarden. Wanneer wij een aanzienlijke wijziging willen doorvoeren in de Service waarvoor je al betaald hebt, dan word je hierover geïnformeerd wanneer je onze Dienst gebruikt. Je hebt dan de mogelijkheid om je inschrijving te annuleren voordat de wijziging van kracht wordt. Wij bepalen uitsluitend zelf wat een aanzienlijke wijziging is. We zullen de ‘versiedatum’ bovenaan de Servicevoorwaarden bijwerken wanneer we de Servicevoorwaarden wijzigen.

 

2. Account en registratie

2.1   Om onze Service te gebruiken, moet je een account aanmaken en ons jouw gegevens aanleveren, zoals je volledige naam, e-mailadres, eventuele bedrijfsnaam en een wachtwoord. Als je een account aanmaakt bij Voicebooking garandeer je dat je ouder dan 18 jaar bent en dat de gegevens die jij verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel zijn.

2.2   Als je jonger dan 18 bent, heb je toestemming nodig van jouw wettelijk vertegenwoordiger om een account bij Voicebooking aan te maken. Door deze Servicevoorwaarden te aanvaarden, garandeer je dat jouw wettelijk vertegenwoordiger jou hiervoor toestemming heeft gegeven.

2.3   Je stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die met jouw account en/of wachtwoord worden uitgevoerd. Jij moet ons onmiddellijk informeren als jij je bewust wordt van een veiligheidsinbreuk op of ongeoorloofd gebruik van jouw account.

2.4   Je zult altijd juiste gegevens verstrekken en jouw eigen en juiste identiteit gebruiken. Elk gebruik van gegevens die niet van jou zijn of die je om andere redenen niet mag gebruiken, of het gebruik van de Service op een manier waarvoor die niet bedoeld is, wordt beschouwd als misbruik. Alle gegevens met betrekking tot misbruik of verondersteld misbruik kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor de beoordeling van toekomstige risico’s en voor bescherming van de betrokken partijen.

 

3. Voice Over Generator

3.1   De Service staat jou toe Content te uploaden. Met de verschillende functies, zoals taal, type stem, snelheid en tekst, is het mogelijk de Voice-over van jouw keuze te creëren.

3.2   Voicebooking biedt de mogelijkheid Content tot een maximale totaalhoeveelheid te uploaden.

3.3   Voicebooking kan de Service van tijd tot tijd wijzigen, beëindigen of uitbreiden en behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht de toegang tot functies of functionaliteiten van de Service te beperken of deze te verwijderen.

 

4. Betalingsvoorwaarden en abonnement

4.1   De Service wordt naar keuze geleverd op basis van een maand- of jaarabonnement. Het abonnementsgeld en eventuele andere kosten die uit jouw gebruik van de Service voortvloeien, worden maandelijks of jaarlijks via automatische incasso betaald.

4.2   Voicebooking behoudt zich het recht voor de kosten voor de Service op elk moment aan te passen.

4.3   Als je een betaald abonnement op de Service afsluit, zal de abonnementsperiode ingaan zodra het verschuldigde abonnementsgeld volledig is betaald.

4.4   Je kunt de betaalwijze wijzigen in de accountinstellingen van de Service.

4.5   Voicebooking behoudt zich het recht voor de Service op te schorten of te annuleren als de betaling niet volledig ontvangen wordt. Dit kan het geval zijn wanneer er onvoldoende saldo op jouw rekening staat, jouw creditcard verlopen is, jouw betaalgegevens gewijzigd zijn of anderszins. 

4.6   De abonnementsperiode wordt automatisch verlengd voor de gekozen abonnementstermijn als jij jouw abonnement niet ten minste voor de laatste dag van jouw abonnement heeft stopgezet.

4.7   Als jij jouw abonnement stopzet, zul je tot het einde van de betaalde abonnementsperiode toegang hebben tot de Service. Je hebt geen recht op terugbetaling van (een deel van) het abonnementsgeld, tenzij plaatselijk dwingend consumentenrecht ons daartoe verplicht.

4.8   Na annulering of wanneer jouw betaling niet of deels ontvangen werd, zal jouw account na afloop van jouw abonnementsperiode gedeactiveerd worden. Je hebt dan geen toegang meer tot jouw persoonlijke gegevens en de Content die je tijdens het gebruik van de Service heeft opgeslagen. Je kunt jouw account binnen vier weken na deactivering opnieuw activeren in jouw accountinstellingen. Jouw abonnement wordt dan verlengd vanaf de dag waarop jij jouw account opnieuw activeerde.

4.9   Wanneer jij jouw abonnement niet opnieuw activeert binnen de termijn zoals beschreven in artikel 4.8, dan zullen de Content die bij het gebruik van de Service werd opgeslagen en al jouw gegevens automatisch en permanent verwijderd worden.

 

5. Gebruik van de Service

5.1   Voicebooking zal geen eigenaarschap opeisen over de Content die jij uploadt.

5.2   Door onze Service te gebruiken verklaar je dat jij met betrekking tot de Content over alle vereiste toestemming beschikt, waaronder van de houders van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, om de Content te gebruiken en te delen. Je geeft Voicebooking het recht om de Content op te slaan en te verspreiden in het kader van de levering van de Service aan jou.

5.3   Jij bent volledig en zelf verantwoordelijk voor de Content die je voor de Service gebruikt. Soms zullen wij de Content beoordelen om te bepalen of deze verboden is of ons beleid of de Servicevoorwaarden schendt, en we kunnen Content verwijderen of weigeren weer te geven. In overeenstemming met toepasselijke wetgeving, voorschriften en beleidslijnen kan jouw toegang tot de Service beperkt of gefilterd worden.

 

6. Beperkingen en schending

6.1   Voicebooking heeft het recht om door jou geüploade of gedeelde Content te verwijderen als dit wettelijk vereist is of als wij van mening zijn dat deze beledigend, ongepast of onwettig is, de rechten van anderen schendt, of anderszins laakbaar is of in strijd is met onze Servicevoorwaarden. Je bent aansprakelijk voor alle Content die jij uploadt.

6.2   Je stemt ermee in de Service niet voor de volgende doeleinden te gebruiken, en derde partijen niet toe te staan de Service voor de volgende doeleinden te laten gebruiken:

 1.   om de wettelijke rechten van anderen te schenden of dit aan te moedigen;
 2. om illegale activiteiten uit te voeren, te bevorderen, te faciliteren of aan te moedigen;

           iii. voor doeleinden die onwettig, invasief, overtredend, lasterlijk of frauduleus zijn (denk hierbij onder meer aan phishing, het opzetten van een piramidespel of een mirror van een website aanmaken);

 1. om onderdelen van de Service uit te schakelen, te hinderen of te ontwijken;
 2. om het gebruik van de Service of van apparatuur om de Service te leveren door klanten of andere bevoegde gebruikers te hinderen;
 3. om grote hoeveelheden ongewenste e-mails, reclame, advertenties of andere verzoeken aan te maken, te verspreiden, te publiceren of te faciliteren.

 

7. Beëindiging

7.1   Je kunt het gebruik van onze Service op elk moment en zonder kennisgeving stopzetten.

7.2   Voicebooking kan naar eigen goeddunken jouw account voor de Service om welke reden dan ook beëindigen of opschorten en jouw toegang tot de Service direct weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Dit gebeurt onder meer in geval van schending van de bepalingen uit de Servicevoorwaarden en in geval van onjuiste, onvolledige of verouderde accountgegevens.

7.3   Alle bepalingen van de Servicevoorwaarden die door hun aard na beëindiging van toepassing blijven, zullen na beëindiging van toepassing blijven. Hieronder vallen onder meer de bepalingen rond intellectuele eigendomsrechten, garanties, disclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

 

8. Geheimhouding

8.1   De Content die jij deelt door onze Service te gebruiken, wordt vertrouwelijk behandeld. Andere gebruikers van de Service hebben geen toegang tot de Content die je aanlevert en/of uploadt voor het gebruik van de Service.

8.2   Voicebooking zal de Content die jij voor de Service gebruikt, niet inzien, tenzij dit noodzakelijk is en conform ons privacybeleid en/of deze Servicevoorwaarden gebeurt.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1   Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud en het ontwerp van) de website van Voicebooking en de Service, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patentrechten, naburige rechten, prestatiebeschermingsrechten, database-rechten, informatie- en/of commerciële producten, kennis, gegevensbestanden of andere (voorbereidende) materialen die in het kader van de Service gebruikt worden, berusten bij Voicebooking of diens licentiegevers.

9.2   Als je Content naar de Service uploadt, importeert of deelt, geef je Voicebooking een royalty-vrij recht om de Content te gebruiken en weer te geven om de Service te kunnen verlenen.

9.3   Het is niet toegestaan om:

(a) een van de Service afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen of te maken;

(b) de broncode van de Service in zijn geheel of gedeeltelijk te ‘reverse-engineeren’, decompileren, vertalen, demonteren, of deze anderszins proberen op te halen (behalve wanneer deze beperkingen door toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk verboden zijn);

(c) de Service te verkopen, door te verkopen, in sublicentie te geven, over te dragen of te distribueren.

9.4   Je zult de goede naam en reputatie van Voicebooking altijd respecteren en waarborgen en ervoor zorgen dat het gebruik van de websites van Voicebooking en de Service op geen enkele manier de rechten en/of de goede naam en reputatie van Voicebooking en diens licentiegevers schaadt.

9.5   Je kunt publiekelijk bekendmaken dat je een klant van Voicebooking bent en onze merktekens weergeven. Wij mogen jouw naam en merktekens voor online en offline promotie van de Service gebruiken.

  

10. Privacy

10.1    Op het gebruik van persoonlijk gegevens en cookies met betrekking tot de Service is ons privacybeleid van toepassing. Je vindt dit hier.  

11. Disclaimer

11.1 Het gebruik van de Service komt volledig voor jouw eigen risico. De Service wordt “as is” en op basis van beschikbaarheid geleverd. De Service wordt geleverd zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook. Hieronder vallen onder meer impliciete garanties over verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestaties.

11.2 Noch wij, noch onze filialen, dochterondernemingen, en onze en/of hun licentiegevers garanderen dat

 1.   de Service op een bepaald moment of op een bepaalde locatie ononderbroken zal worden geleverd, en veilig of beschikbaar zal zijn;
 2. fouten of defecten gecorrigeerd zullen worden;

           iii. de Service vrij van virussen of andere schadelijke elementen zal zijn; of

 1. de resultaten van het gebruik van de Service aan jouw eisen zullen voldoen.

 

12. Aansprakelijkheid, schadeloosstelling en garantie

12.1 Voicebooking is niet aansprakelijk voor vorderingen met betrekking tot de Content of jouw toegang tot de Service. Wij, onze directieleden, werknemers, partners, agenten, leveranciers of dochterondernemingen zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoedingen, waaronder verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële schade, die voortvloeit uit

 1.   jouw toegang tot of gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service;
 2. gedragingen of content van een derde partij binnen de Service;

           iii. content die verkregen wordt van de Service; en

 1. ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw overdrachten of Content, op basis van garanties, contracten, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere juridische grondslag, en ongeacht of wij geïnformeerd werden over de mogelijkheid op het ontstaan van deze schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een hierin beschreven rechtsmiddel niet aan zijn essentiële doel voldoet.

12.2   Voor zover wettelijk toegestaan is de totale aansprakelijkheid van Voicebooking en diens leveranciers voor vorderingen in het kader van deze Servicevoorwaarden, waaronder die voor impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat je ons voor het gebruik van de Service betaalde.

12.3   Je stemt ermee in om ons, onze licentiehouder en -gevers, en hun medewerkers, onderaannemers, agenten, managers en directieleden, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten (ook met betrekking tot de beschuldigingen van derde partijen) of schulden, en kosten (waaronder advocaatkosten), die het gevolg zijn van of voortvloeien uit

 1.   jouw misbruik of gebruik van en toegang tot de Service, door jou of een andere persoon die jouw account en wachtwoord gebruikt;
 2. een inbreuk op deze Servicevoorwaarden; of

           iii. Content die gepubliceerd wordt op en/of geüpload wordt naar de Service.

12.4   Je verklaart en garandeert dat:

 1.   de Content van jou is en/of dat jij het recht hebt de Content te gebruiken en dat je ons de rechten verleent zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden; en
 2. dat de publicatie van jouw Content op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractuele rechten of andere rechten van personen of entiteiten. Wij behouden ons het recht voor, maar we zijn niet verplicht, om alle Content die jij aanlevert te bekijken en te bewerken.

 

13. Overige bepalingen

13.1    Als een deel van deze Servicebepalingen ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar is, dan blijven de overige Servicebepalingen van kracht. In dergelijke gevallen zal Voicebooking de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en), voorwaarde(n) of voorziening(en) vervangen door (een) bepaling(en), voorwaarde(n) of voorziening(en) die bindend zijn, maar die zo min mogelijk afwijken van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en), voorwaarde(n) of voorziening(en), ook met betrekking tot het doel en de reikwijdte van deze Servicevoorwaarden.

13.2    Al onze rechten en plichten in het kader van onze Servicevoorwaarden kunnen door ons vrijelijk worden opgelegd of toegewezen aan onze dochterondernemingen of in verband met een fusie, overname, herstructurering, of verkoop van activa, of vanwege wettelijke of andere verplichtingen, en wij mogen jouw gegevens overdragen aan onze dochterondernemingen, rechtsopvolgers of nieuwe eigenaar. In het geval van een dergelijke overdracht zullen deze Servicevoorwaarden blijven gelden voor jouw relatie met de betreffende derde partij.

13.3    Je zult geen rechten of plichten in het kader van deze Servicevoorwaarden aan iemand anders overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13.4    Als wij nalaten een van onze Voorwaarden uit te voeren, mag dat niet beschouwd worden als afstand van die Voorwaarde.

 

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1    Op deze Servicevoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2    Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, tenzij wettelijk anders bepaald.

 

15. Contact

15.1    Mocht je vragen hebben, raadpleeg dan hier onze FAQ of neem contact op met

[email protected]