Handig om te weten

Artikel 1 – Identiteit van Voicebooking.com B.V.

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de B.V. Voicebooking.com, gevestigd aan de Krijn Taconiskade 286, 1087 HW, te Amsterdam.

Telefoonnummer: 020-7747323

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:30 uur

E-mailadres: support@Voicebooking.com

KvK-nummer: 64486206

BTW-identificatienummer: NL855686315B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De bepalingen van deze leveringsvoorwaarden van Voicebooking.com B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Voicebooking.com B.V. en alle tussen Voicebooking.com B.V. en een opdrachtgever gesloten overeenkomsten terzake van levering van diensten en/of producten door Voicebooking.com B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

Offertes en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Voicebooking.com B.V. voor de opgaaf het volledige op te nemen script, de vertaalde tekst of de te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen, of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen ook worden herroepen indien werkzaamheden van Voicebooking.com B.V. afwijken van hetgeen door opdrachtgever initieel is aangegeven.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voicebooking.com B.V. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever zijn aanvaarding intrekken.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Voicebooking.com B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Voicebooking.com B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Voicebooking.com B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Voicebooking.com B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Voicebooking.com B.V. gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Voicebooking.com B.V.

Artikel 5 -Tarieven.

5.1 Voor producties t/m 10 minuten voor webvideo/bedrijfsfilm, E-learnings, voice-mails en tevens voor regionale en landelijke radio en TV commercials hanteert Voicebooking.com B.V. standaard prijzen tenzij anders is aangegeven. De opdrachtgever is zich er te allen tijde van bewust dat Voicebooking.com B.V. hierin afhankelijk is van haar voice-overs. Voicebooking.com B.V. probeert naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid de scherpste prijs te onderhandelen. Echter, de prijsopgave van de voice-over is te allen tijde leidend.

5.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

5.3 Prijzen zijn gebaseerd voor opnames in de geluidsstudio van de voice-over zelf, tenzij anders aangegeven. Bij opname op locatie door een voice-over gelden andere prijzen.

5.4 De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script en per productietype. In het geval er meerdere scripts ingesproken dienen te worden voor 1 project door dezelfde voice-over behoudt Voicebooking.com B.V. zich het recht om een prijsopgave op te vragen bij de desbetreffende voice-over.

Artikel 6 -Levering- c.q. opleveringstermijnen

6.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Voicebooking.com B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Voicebooking.com B.V. zijn om de producties te leveren of werkzaamheden ter hand te nemen. Voicebooking.com B.V. hanteert bij het inspreken van producties tot en met 10 minuten een levertingstijd van 1 werkdag.

6.2 Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producties voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

6.3 Opgegeven (op)leveringstermijnen gaan pas lopen nadat gebleken is dat de aangewezen voice-over beschikbaar is en dit aan opdrachtgever is bevestigd.

6.4 Een stemacteur is te allen tijde in de gelegenheid een productie te weigeren zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en adequate uitvoering van levering een opdracht door Voicebooking.com B.V. mogelijk te maken en daaraan zijn volledige medewerking verlenen, inclusief het direct bij aanvang van de opdracht of bij eerste mogelijkheid verstrekken van alle relevante instructies en het aanleveren van alle benodigde en/of relevante audio-bestanden, correcte scripts, begeleidende documentatie, audio-guides en tone-of-voice in het online briefingssysteem van Voicebooking.com B.V. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle vertraging en meerkosten, indien hij hierin geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft.

Artikel 8 -Afwerking

8.1 Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring.

8.2 Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

8.3 In geval van een re-take, op zowel tone-of-voice als een scriptaanpassing, kan de audio anders klinken dan het origineel. Er wordt bij re-takes op de tone-of-voice door Voicebooking.com B.V. en de stem gestreefd om dezelfde kwaliteit audio te leveren als de originele audio. Voicebooking.com B.V. kan niet de volledige garantie geven dat de audio exact hetzelfde zal klinken als de originele audio.

Artikel 9 – Geleverde productie

9.1 De geleverde audio wordt ingesproken in de geluidsstudio van de desbetreffende voice-over. Voicebooking.com B.V. is gehouden kwaliteit van de audio te leveren naar beste weten.

9.2 De opdrachtgever heeft 30 dagen de tijd na oplevering van de productie om een gratis re-take op de gebriefde tone-of-voice aan te vragen bij Voicebooking.com B.V. Voicebooking.com B.V. dient hierover schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te worden gebracht bij het niet voldoen aan de gebriefde tone-of-voice in de productie. Na het verstrijken van de 30 dagen wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever en/of behoudt Voicebooking.com B.V. zich het recht om hierna een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een re-take op een tone-of-voice. Na 3 maanden behoudt Voicebooking.com B.V. zich het recht om de re-take te beschouwen als een nieuw project, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.

9.3 Wanneer bij een opnamesessie in de geluidsstudio van de voice-over de klant virtueel aanwezig was door middel van een Creative Control sessie, vervalt de gratis re-take op de tone-of-voice. De gratis re-take op de tone-of-voice vervalt ook wanneer de voice-over op locatie inspreekt en niet in zijn of haar eigen geluidsstudio.

9.4 Wijzigingen op de gebriefde tone-of-voice, die hogere kosten kunnen veroorzaken, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Dit is ook het geval als er een auditie of casting vanuit Voicebooking.com B.V. heeft plaatsgevonden.

9.5 Voicebooking.com B.V. levert, tenzij anders overeengekomen, ruwe audio aan de opdrachtgever. Dit wil zeggen, onbewerkte audio van de voice-over, waar je ademhalingen, klikjes, plopjes etc. kunt horen.

9.6 Voice-overs met een duur korter dan dan 10 minuten worden geleverd binnen 24 uur. Voicebooking.com B.V. levert edit- en afmix producties in nader overleg met de opdrachtgever.

Artikel 10 – Wijziging van de opdracht

10.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van opnamen of stemkeuzes, tone-of-voices.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Opdrachtgever is ervan bewust dat een nieuwe opnamesessie hogere kosten met zich meebrengt als er sprake is van een wijziging van de opdracht. Een opname op locatie zal hogere kosten met zich meebrengen dan een opname in de geluidsstudio van de voice-over.

10.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Voicebooking.com B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Voicebooking.com B.V. wordt overschreden.

10.4 Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever kunnen gemaakte kosten door Voicebooking.com B.V. worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 11 – Kosten verzending

De verzending geschiedt op de door Voicebooking.com B.V. aangegeven wijze. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 – Reclameren

12.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Voicebooking.com B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

12.2 Indien de opdrachtgever Voicebooking.com B.V. niet binnen 30 werkdagen, na de dag van de levering c.q. oplevering wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

12.3 Voicebooking.com B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

12.4Voicebooking.com B.V. moet bij geschillen te allen tijde in de gelegenheid gesteld worden het geschil op te lossen voordat er sprake is van een schadestelling of annulering.

12.5 Indien de reclamatie naar het oordeel van Voicebooking.com B.V. gegrond is, zal Voicebooking.com B.V. hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud.

13.1 Zolang Voicebooking.com B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producties, eigendom van Voicebooking.com B.V.

13.2 Voicebooking.com B.V. heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of er beslag op de producties wordt gelegd.

13.3 Alle daden van beschikking met betrekking totde verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Voicebooking.com B.V. is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aantoonbaar aan Voicebooking.com B.V. toerekenbaar is.

14.2 Voicebooking.com B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten welke door opdrachtgever buiten de overeenkomst worden gemaakt, waaronder het inhuren van een extra editor.

14.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheidvan het aan te leveren materiaal. Voicebooking.com B.V. is niet aansprakelijk voor dubbelzinnigheid en onvolledigheid van de ter beschikking gesteldeaudio-guides, video’s, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de uitvoering van de opdracht van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Voicebooking.com B.V. tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

14.4 De beoordeling van de vraag of het gebruik van de in te spreken tekst of de door Voicebooking.com B.V. geleverde audio of nabewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Voicebooking.com B.V. tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

14.5 Voicebooking.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van deelnemers of opdrachtgever. Tevens is Voicebooking.com B.V. niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten en informatie.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Op alle door Voicebooking.com B.V. verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen enz. behoudt Voicebooking.com B.V. zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met Voicebooking.com B.V. zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

15.2 De opdrachtgever kan het door Voicebooking.com B.V. geleverde product slechts voor een ander productietype of voor een nieuw project gebruiken door voldoening van een financiële compensatie , welke in overleg met Voicebooking.com B.V. vastgesteld dient te worden.

15.3 Indien de opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2, en 4 van dit artikel handelt, is hij aan Voicebooking.com B.V. een boete van EUR 5.000,00 verschuldigd voor iedere handeling, onverminderd het recht van Voicebooking.com B.V. aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

15.4 Indien de opdrachtgever wenst, dat Voicebooking.com B.V. bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerkenof andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde(auteurs)rechten beschikt.

15.5 Opdrachtgever vrijwaart Voicebooking.com B.V. van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte muziekwerken en opnames van muziekwerken.

15.6 Voorts vrijwaart opdrachtgever Voicebooking.com B.V. van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door Voicebooking.com B.V. van de haar ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal aan Voicebooking.com B.V. alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Voicebooking.com B.V. voortvloeien uit deze vorderingen.

Artikel 16 – Betaling

16.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen vooraf te wordem voldaan. – Voicebooking.com B.V. behoudt zich het recht voor een productie/briefing pas in gang te zetten na ontvangst van betaling of wanneer de opdrachtgever een bewijs van betaling kan tonen.

16.2 De opdrachtgever heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voicebooking.com B.V. te melden.

16.3 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Voicebooking.com B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

16.4 Mocht(in het uitzonderlijke geval) achterafbetaling schriftelijk zijn overeengekomen dan geschiedt betaling door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op een door Voicebooking.com B.V. aan te wijzen of aangewezen bankrekening. Bezwaren over de werkzaamheden of tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

16.5 Bij overschrijding van de onder 16.4 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Voicebooking.com B.V. ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Voicebooking.com B.V. de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Voicebooking.com B.V. gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

Artikel 17 – Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgevers en Voicebooking.com B.V. worden aanhangig gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.


Privacybeleid


Persoonsgegevens
Bij Voicebooking.com vinden wij het belangrijk dat uw sitebezoek zo aangenaam en veilig mogelijk is. Tijdens uw bezoek op Voicebooking.com zoals het aanmaken van een account of een project, kunnen wij persoonlijke informatie over u inwinnen, oa. via cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Wij maken gebruik van zogenaamde “first-party cookies” en “third-party cookies” voor systeemgerelateerde, statistische en reclamedoeleinden.

Waarom gebruiken wij cookies?
Sommige cookies zijn essentieel voor het correcte functioneren van de website. Cookies volgen uw activiteiten op een website en maken uw winkelervaring gemakkelijker door bijv. herkenning van uw apparatuur en het onthouden van uw voorkeuren en instellingen.  Cookies worden ook gebruikt voor het verzamelen van gegevens, zoals duur van de sessie, aantal bezochte pagina’s, afgesloten transacties of demografische data zoals afkomst, gender en leeftijd. Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden en stelt ons in staat om de beste winkelervaring voor u te creëren. Onze cookies verzamelen geen informatie die gebruikt kan worden voor het volgen of het identificeren van personen. 

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen alleen informatie die u aan ons levert, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account, het opgeven voor onze nieuwsbrief of het afsluiten van een transactie. Deze informatie kan bestaan uit zaken als uw naam, adres, contactgegevens, enzovoort. Cookies kunnen tevens informatie over de sessie opslaan, zoals het aantal bezochte pagina’s, sessieduur, transacties en demografische gegevens, zoals afkomst, gender en leeftijd.

Third-parties
De informatie die wij verzamelen kunnen worden gedeeld met onze partners voor analytische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgespeeld, verhandeld of gepubliceerd buiten onze organisatie en vertrouwde partners.

Openbaarmaking van uw informatie
U heeft het recht om toegang te vragen tot uw gegevens en, in het geval van foutieve informatie, verzoeken om wijziging of verwijdering. U kunt reeds opgeslagen cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen voor deze tekstbestandjes in uw browser te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van opt-out programma’s als “NAI’s Consumer opt-out” of “Google Analytics opt-out browser add-on” om te voorkomen dat de cookies worden gebruikt. Houd er rekening mee dat deze instellingen invloed kunnen hebben op het functioneren van onze website.

Updates
Ons privacybeleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Alle updates zijn te vinden op deze pagina.

De tekst is voor het laatst bijgewerkt op 9 maart 2016.