It looks like you're in Germany.
Visit the German Voicebooking site

Privacybeleid

Voicebooking.com neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Voicebooking.com altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wat is Voicebooking.com?

Voicebooking.com biedt hét platform om op een makkelijke manier een voice-over te regelen.

De bedrijfsgegevens van Voicebooking.com luiden als volgt:
• statutaire naam: Voicebooking.com B.V.
• bezoekadres: Krijn Taconiskade 286, 1087HW Amsterdam
• internetadres: www.Voicebooking.com
• telefoon: 020 – 77 47 323
• e-mailadres: [email protected]
• KvK-nummer: 64486206

2. Welke informatie verzamelen en verwerken we van jou?

Contractuele informatie van de klant

Indien je met Voicebooking.com een overeenkomst afsluit voor het afnemen van de voice-over dienst, verzoekt Voicebooking.com je bepaalde informatie te verstrekken. Deze informatie omvat jouw naam en e-mailadres, alsmede de financiële informatie van de onderneming die de overeenkomst met Voicebooking.com aangaat.

Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk teneinde bepaalde maatregelen te kunnen nemen in de aanloop naar de sluiting van een overeenkomst met jou.Gegevens van gebruikers en klanten

Om van de dienst van Voicebooking.com gebruik te kunnen maken, moet je je registreren door het aanmaken van een account. Voor het aanmaken van jouw account wordt de volgende informatie van jou verzameld en verwerkt:
• Wachtwoord
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer:
• Adres
• Postcode
• Plaats

Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent.

Automatisch gegenereerde gegevens
Voicebooking.com verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over je gebruik van de Voicebooking.com dienst. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is je apparaat te herkennen); accountactiviteit (zoals gebruik van opslagruimte, aantal keren inloggen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals UI elementen, links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID, en URL referrer). Voicebooking.com heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden); de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Voicebooking.com.

3. Voor welke doeleinden zal Voicebooking.com jouw persoonsgegevens verwerken?

Voicebooking.com zal jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Doel Rechtsgrond
Om jouw gebruik van de dienst van Voicebooking.com mogelijk te maken. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Voicebooking.com waarbij jij partij bent.
Om jou informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Voicebooking.com. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Voicebooking.com, namelijk direct marketing.
Om de website (en daarmee de dienst) van Voicebooking.com te beveiligen, aan te passen en te verbeteren. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Voicebooking.com, namelijk de beveiliging van de dienst te verzekeren.
om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien
• jij daartoe toestemming hebt gegeven. In dat geval heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking; of • dit op basis van wet- en/of regelgeving nodig is.
• jij hebt toestemming gegeven voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens; • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Voicebooking.com rust.

Nieuwsbrief

Voicebooking.com wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Voicebooking.com dat aan jou laten weten. Ook kan Voicebooking.com je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Daarnaast kan Voicebooking.com je e-mails van derden sturen indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Mocht je geen e-mailberichten van Voicebooking.com willen ontvangen, dan kun je je afmelden in je account. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Voicebooking.com aan jou wordt gestuurd opgenomen.

4. Aan wie verstrekt Voicebooking.com mijn persoonsgegevens?

Voicebooking.com laat jouw persoonsgegevens verwerken door onderaannemers die namens en ten behoeve van Voicebooking.com de persoonsgegevens verwerken. Voicebooking.com verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy statement en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je persoonsgegevens. Voicebooking.com zal jouw (persoons) gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden verstreken, tenzij deze gegevens niet tot jou persoonlijk herleid kunnen worden (zoals automatisch gegenereerde informatie met uitzondering van uw IP-adres). Voicebooking.com kan jouw gegevens wel derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is en/of zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Voicebooking.com ze?

Voicebooking.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van je mobiele telefoon, tablet en/ computer (hierna gezamenlijk: Apparaat) worden opgeslagen. De cookies die via de Voicebooking.com website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Je kan de browser van jouw Apparaat zo instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van de dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de dienst (zoals de website). Om meer over deze functies te weten te komen, kan je het beste de browser instructies of de Help functie van jouw browser raadplegen.

Cookies van Voicebooking.com
Voicebooking.com maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die Voicebooking.com zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Voicebooking.com heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Voicebooking.com wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Voicebooking.com gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Voicebooking.com verstrekt. Voicebooking.com verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Voicebooking.com zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. De informatie die Voicebooking.com verkrijgt, wordt overgedragen aan Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voicebooking.com heeft de volgende maatregelen genomen om uw je privacy te beschermen:
• Voicebooking.com is met Google een verwerkersovereenkomst aangegaan waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
• Voicebooking.com staat het Google niet toe de verkregen gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
• Voicebooking.com maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
• Voicebooking.com heeft het laatste octet van je je IP-adres gemaskeerd. IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.
Social plug-ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen Facebook, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je – als je dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen

6. Op welke wijze beschermt Voicebooking.com jouw persoonsgegevens?

Voicebooking.com neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Hoe lang bewaart Voicebooking.com jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Tenzij Voicebooking.com verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, bewaart Voicebooking.com jouw gegevens niet langer dan dat er sprake is van een klantrelatie tussen jou en Voicebooking.com.

8. Hyperlinks

De Voicebooking.com website kunnen hyperlinks bevatten waarmee je de Voicebooking.com website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons privacy statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Voicebooking.com via de Voicebooking.com website worden verwerkt. Voicebooking.com accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

9. Wat zijn je rechten?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
• Je hebt het recht om van Voicebooking.com uitsluitsel te krijgen of je persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van je persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens;

• Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Voicebooking.com.

• Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Voicebooking.com de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat de gegevens over jou (tijdelijk) niet meer door Voicebooking.com mogen worden verwerkt.
• Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Voicebooking.com. Voicebooking.com zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij Voicebooking.com aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

• Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt Voicebooking.com je persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.

• Je hebt het recht jouw persoonsgegevens, die je aan Voicebooking.com hebt verstrekt, van Voicebooking.com te verkrijgen en deze gegevens aan een andere organisatie over te dragen. Dit recht heb je wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst.

• Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Voicebooking.com zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Voicebooking.com een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Voicebooking.com je verzoek afwijst, dan zal in het antwoord worden aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via www.Voicebooking.com. In geval van een substantiële wijziging zullen wij onze klanten daarover informeren per e-mail.

11. Vragen of klachten?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kan je een e-mail sturen naar [email protected]. Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en komt je er met Voicebooking.com niet uit, dan kan je jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.