Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Identiteit van de Voicebooking

Voicebooking.com

Krijn Taconiskade 286

1087 HW Amsterdam

Telefoonnummer: 020-7747323

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: support@Voicebooking.com

KvK-nummer: 34284791

BTW-identificatienummer: NL137452317B01

Artikel 2 Toepasselijkheid

De bepalingen van deze leveringsvoorwaarden van Voicebooking.com, hierna aan te duiden als “Voicebooking”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Voicebooking en alle tussen Voicebooking en een opdrachtgever gesloten overeenkomsten terzake van levering van diensten en/of producten door Voicebooking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en  aanvullingen van deze overeenkomsten zijn bindend na schriftelijke bevesiging van de Voicebooking.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voicebooking onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Voicebooking passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Voicebooking daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Voicebooking kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Voicebooking op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de  opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Voicebooking gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Voicebooking.

4.6 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, concepten, teksten, stemmen enz., alsmede gegevens  in brochures door Voicebooking bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5  Prijzen

5.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

5.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 6  Productiemiddelen

Werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke productie te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Voicebooking. Voicebooking is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 7  Levering- c.q. opleveringstermijnen

7.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Voicebooking schriftelijk in gebreke te stellen.  De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Voicebooking zijn om de producties te leveren of werkzaamheden ter hand te nemen.

7.2 Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producties voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

7.3 Indien Voicebooking niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal Voicebooking aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 8  Afwerking

8.1 Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

8.2 Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

Artikel 9  Annuleren

9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producties weigert af te nemen, is hij verplicht de door Voicebooking reeds ingeschakelde stemacteurs/stemactrices, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Voicebooking gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Voicebooking als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Voicebooking te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producties.

9.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Voicebooking zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10  Wijziging van de opdracht

10.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van opnamen of stemkeuzes, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

10.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Voicebooking ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Voicebooking buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11  Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Voicebooking om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Voicebooking gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12  Meerwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

Artikel 13  Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Voicebooking aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14  Reclameren

14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q.  de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Voicebooking terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

14.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen, na de dag van de levering c.q. oplevering Voicebooking wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

14.3 Voicebooking dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14.4 Indien de reclamering naar het oordeel van Voicebooking juist is, zal Voicebooking hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15  Eigendomsvoorbehoud

15.1 Zolang Voicebooking geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producties, eigendom van Voicebooking.

15.2 Voicebookingl heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producties wordt gelegd.

15.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot  de verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 16  Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Op alle door Voicebooking verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen enz. behoudt Voicebooking zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Voicebooking zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

16.2 Het in de lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. Voicebooking is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde producties voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.

16.3 De opdrachtgever vrijwaart Voicebooking tegen alle aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens.

16.4 Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voicebooking wijzigingen aan te brengen in het door de Voicebooking geleverde product.

16.5 Indien de opdrachtgever handelt i.s.m. het bepaalde onder 1, 2, en 4  van dit artikel is hij aan Voicebooking een boete van  5.000,00 verschuldigd voor iedere handeling, onverminderd het recht van Voicebooking aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 17  Auteursrechten

17.1 Indien de opdrachtgever wenst, dat Voicebooking bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken  of andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde(auteurs)rechten beschikt.

17.2 Opdrachtgever vrijwaart Voicebooking tegen alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproduktierechten.

17.3 Voorts vrijwaart opdrachtgever Voicebooking tegen alle aanspraken die derden instellen wegens de uitoefening door Voicebooking van de hem ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde rechten. Opdrachtgever zal aan Voicebooking alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Voicebooking voortvloeien uit deze aanspraken.

Artikel 18  Betaling

18.1 Betaling geschiedt vooraf tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voicebooking te melden.

18.3 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Voicebooking behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 19 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Voicebooking, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.